دکتر اسدالله بادامچیان عضوشورای مرکزی و دبیر حزب موتلفه اسلامی

 

 

دکتر رحیم جهانی عضو شورای مرکزی و دبیر حزب موتلفه اسلامی استان آذربایجان شرقی