حضور دبیر و اعضای حزب موتلفه اسلامی استان درمراسم استقبال از ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله دکتر رییسی