جهاد تبیین فضای مجازی یک جریان جهادی و انقلابی اصیل برای ابهام زدایی از شبهات، اخبار جعلی و تحریف در سطح جامعه است. مسلما یکی از عرصه های مهم جهاد تبیین، جهاد تبیین در عرصه فضای مجازی است؛ این...

ادامه مطلب ...